Toimintamme

Tukikotimme

Tukikoti Pauliina on ympärivuorokautinen lastensuojelulaitos, jonka toiminta on keskittynyt lasten ja nuorten neuropsykiatristen häiriöiden; ADHD:n, ADD:n, Aspergerin synrdooman, Touretten oireyhtymän, autismin kirjon ja aistitoimintojen häiriöiden hoitoon.

Toiminta-ajatus

Kuntoutuksen/valmennuksen pohjana on ratkaisu- ja voimavarakeskeinen asiakkaan myönteistä kehitystä tukeva lähestymistapa.

Toiminta perustuu asiakkaan arjen- ja elämänhallintaa, ihmissuhdetaitoja sekä itsetuntoa kehittäviin kuntoutusmenetelmiin.

Kuntoutuksen/valmennuksen periaatteena on, ettei kuntoutus muodosta yhtä tarkasti määräytyvää menetelmäkokonaisuutta vaan tarvittavat keinot määritellään ja luodaan tapauskohtaisesti.

Tavoitteena on opastaa ja tukea asiakasta siten, että asiakkaalla on mahdollisuus oppia ja omaksua uusia toimintamalleja ja –tapoja arjenhallinnan parantamiseksi. Tavoitteena on myös asiakkaan ali- ja/tai ylisuoriutumisen tasapainon saavuttaminen.

Tukikoti Pauliina on erikoistunut hyödyntämään oirehtivien lasten ja nuorten arvioinnissa sekä kuntoutuksessa:

Kulttuurisia toimintamenetelmiä

 • kädentaidot
 • luovat menetelmät
 • musiikki
 • taide- sekä harrastepainotteinen toiminta
 • tiede

Ekopsykologiaa / eläin- ja luontopainoitteiseen toimintaa

 • Green Care –menetelmät
Toimintaperiaatteet ja työideologia
 • Yksilöllisyyden ja persoonallisuuden huomioiminen, hyödyntäminen ja arvostaminen
 • Tosiasioihin sekä tasa-arvoisuuteen pohjautuva ote
 • Luovuus
 • Positiivinen asenne sekä siihen pohjautuvat kokemukset
 • Vahva tavoite- ja ratkaisukeskeisyys
Tavoitteet
 • Asiakkaiden persoonallisten voimavarojen löytyminen sekä niiden käyttöön ottaminen
 • Asiakkaiden toimintakyvyn vahvistaminen sekä sen palauttaminen
 • Syrjäytymisen ehkäiseminen
 • Asiakkaiden kouluttautuminen/työllistyminen
 • Moninaisten elämän eri osa-alueiden haasteiden voittaminen
 • Sosiaalisten investointien seurauksena tuottavien vaikutuksien aikaansaaminen
 • Asiakkaiden oman paikan löytyminen yhteiskunnassa
Toiminnan kulmakivet
toiminnan-kulmakivet
Voimaantumisprosessi
Tiimin henkilökohtainen esittely

 • Voimaantumisprosessimalli
 • ”5Verkko” –ongelmanratkaisumalli
Kuntoutus
Kuntoutus on tavoitteellinen prosessi, jossa tarkoituksena lapsen ja vanhempien tukeminen hyvän fyysisen, psyykkisen sekä sosioemotionaalisen toimintatason löytymiseksi, sen saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi.

Kuntouttavassa toiminnassa otetaan huomioon kasvun- ja kehityksen yksilölliset tekijät, fyysiset- , psyykkiset-  ja sosiaaliset näkökulmat, jotka painottuvat asiakkaan eri ikäkausina eri tavoin.

Perustuu perustaitojen harjaannuttamiseen, järjestelmällisyyteen, positiivisen hyvään vuorovaikutukseen, itsetunnon ja minuuden tukemiseen, yksilön oman toiminnan ohjaamiseen sekä ryhmätoimintaan.

Tavoitteena on lapsen ja perheen toimintaedellytysten ja -vaihtoehtojen lisääntyminen, parempi toimintakyky ja selviytyminen sekä elämäntilanteen konkreettinen koheneminen.

Lapselle ja perheelle on tavoitteena luoda myös mahdollisuus elää omaa persoonallisiin tekijöihin pohjautuvaa lapsuuttaan ja elämäänsä löytäen tätä kautta oman paikkansa yhteiskunnassa.

Psykiatrinen työote
 • Sairaanhoitajan toiminta on kokonaisvaltaista ja yksilöllistä asiakkaan auttamista. Olennaisena osana on vuorovaikutuksessa oleminen ja siinä korostuvat erityisesti myönteisyys ja positiivisen palautteen antaminen.
 • Toiminnalla pyritään terapeuttisen yhteisön luomiseen, jossa uskotaan asiakkaan omiin mahdollisuuksiin ja täten tuetaan asiakkaan itsetunnon ja voimavarojen kasvua sekä kehitystä.
 • Toimintaprosessi mukailee hoitotyön prosessimallia, jossa vaiheet etenevät jatkumona; syklisenä prosessina, joka tulee valmiiksi vasta ongelman kokonaan ratkettua.
 • Oleellista on asiakkaan ja perheen havannointi. Havannointi on objektiivista sekä tosiasioihin perustuvaa  ja havannointiin limittyy asiakkaan ja perheen kokonaisvaltainen tarpeiden arviointi.
  Oleellista on myös tarpeiden ja ongelmien priorisointi.
 • Sairaanhoitaja osallistuu arjen toimintaan, suunnitelmien ja tavoitteiden luomiseen, niiden saavuttamiseen (jatkuvuus) sekä arviointiin.
 • Toiminnassa käytetään pääsääntöisesti supportiivisia auttamismenetelmiä, jolloin asiakkaan ympäristön muutokset ja käytöksen tasapainottaminen on realistisinta ja mahdollista.
 • Sairaanhoitaja tekee osaltaan asiakkaasta ja perheestä lausunnon tavoite- ja kuntouttamissuunnitelman tueksi.
Vaiheet
ALKUNEUVOTTELU

 • perhe, sosiaalitoimi, yhteistyötahot sekä Tiimimme

ARVIOINTI

 • menetelmät

TAVOITE- JA KUNTOUTTAMISSUUNNITELMA

 • luodaan sosiaalitoimen asiakassuunnitelma huomioiden yhdessä asiakkaan ja perheen kanssa

KUNTOUTUS

 • menetelmät
 • konkreettinen ”ruohonjuuritason” arjen apu; käytännön arjenhallinta,   taloudenhoito, virastoasiat, yhteistyötahot sekä sukulaisverkoston huomioiminen
 • tuki
 • opastus, juridinen apu
 • harrasteet / oma persoonallisuus

VÄLIARVIOINNIT ja SUUNNITELMAN MUOKKAUS, UUDELLEENLUONTI

 • yhdessä asiakkaan kanssa

NEUVOTTELUT

 • yhdessä perheen, sosiaalitoimen ja yhteistyötahojen kanssa

TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMINEN, ARVIOINTI

LOPPUNEUVOTTELU

MAHDOLLISEN YHTEISTYÖJATKUMO -SUUNNITELMA

JÄLKISEURANTA

ASIAKKUUS PÄÄTTYY

Käytettävät menetelmät
Menetelmillä pyritään selvittämään lapsen fyysinen-, psyykkinen sekä sosiaalinen taso ja niiden  vaikutus asiakkaan omaan arjenhallintaan.

Arjenhallinnan kokonaisvaltaisuus huomioiden,  menetelmillä arvioidaan myös aikuisen/-ten vanhemmuutta sekä vanhemman ja lapsen välistä vuorovaikutusta; kasvatusnäkemyksiä sekä motivoituneisuutta läsnäoloon ja huolenpidon antamiseen.

Menetelmät tuottavat tietoa, joka hyödynnetään varsinaisen neuropsykiatrisen kuntoutuksen suorittamiseksi.

DIALOGINEN ASIAKASTYÖ (Mönkkönen 2007)

 • luoda asiakkaan ja työntekijän välille dialoginen vuorovaikutus, jossa toteutuu  luottamuksellinen suhde. Vastaanotettavaa tietoa ei koeta uhkana eikä asiakas koe eriarvoisuutta vaan osallistujilla on luottamuksellinen tasa-arvoisuuteen pohjautuva asiakas/työntekijäsuhde.
 •  tavoitteena on aikaansaada uusi ymmärrys.
 •  pyritään luomaan mahdollisuuksia , näkemään uusia   vaihtoehtoja ja herättämään oivalluksia, joiden pohjalta asioita   voi järjestä uudelta pohjalta.

HAVANNOINTI

 • fyysinen
 • puhelimitse

VUOROVAIKUTUS JA SOSIAALISET TAIDOT (Kauppila 2005)

 • kommunikointi ja sen opettelu
 • sosiaalisen kyvykkyys
 • sosiaalinen havaitseminen ja herkkyyden kehittäminen
 • empatia
 • peruslähtökohtina ovat: ohjaava, joustava, auttava, hoivaava, turvautuva ja luottava vuorovaikutus

OMAOHJAAJUUS

SÄÄNNÖLLISET HAASTATTELUT JA MENETELMÄ –lomakkeet

 • ennen, nyt ja tulevaisuudessa
 • päihdehaastattelu
 • elämän peruspilarit
 • huolta aiheuttavat asiat (fyysinen, psyykkinen,   sosiaalinen, taloudellinen, koulutus/työ)
 • verkostokartta
 • masennustesti

MORENON VANHEMMUUDEN ROOLIKARTTA

 • huoltajan rooli
 • rakkauden antajan rooli
 • ihmissuhdeosaajan rooli
 • rajojen asettajan rooli
 • elämänopettajan rooli

MIM – VUOROVAIKUTUS VIDEOARVIOINTI  (Maria Marschale 1960)

TAVOITE- JA KUNTOTTAMISSUUNNITELMA

 • luodaan lapsen ja vanhemman välinen oma   vuorovaikutuksellinen ja turvallinen hoitokontakti
 • tuetaan vanhempaa huolehtimaan omasta psyykkisestä   ja fyysisestä hyvinvoinnistaan

PISTEYTYS

 • arjenhallinta
 • vanhemmuuden toteutuminen

BEARDSLEEN PERHEINTERVENTIO

 • menetelmät estää muiden perheenjäsenten sairastuminen

LUOVAT TOIMINNOT

 • kuvataide
 • musiikki
 • kädentaidot

ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖOTE ARJESSA

JURIDINEN APU TARVITTAESSA

RAKENTAVAN PALAUTTEEN ANTAMINEN

”ELLEI TOIMIVAA MENETELMÄÄ OLE, SE KEKSITÄÄN & LUODAAN!”

Ekopsykologiaa / eläin- ja luontopainoitteista toimintaa »

 • Eläinavusteinen sosiaalipedagogia
 • Green Care –menetelmät

Kulttuurisia toimintamenetelmiä »

 • kädentaidot,
 • luovat menetelmät
 • musiikki
 • taide-, tiede- sekä harrastepainotteinen toiminta

Tukikoti Pauliina

Toivontie 9
31600  JOKIOINEN

GSM  050 – 408 9315   (24h)
GSM  044 – 703 1445   (24h)

pauliina@tukikoti.fi

Yhteiskunnallinen yritys